kasia0692, teksty z lutego 2010 roku

8 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest ka­sia0692.

Boję się, że nie zajdę za da­leko, a na­wet jeśli zajdę to nie będę mogła wrócić... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 lutego 2010, 13:11

Jeśli myślisz o ty­siącu rzeczy jed­nocześnie, to tak jak­byś nie myślał o niczym... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 lutego 2010, 15:40

Postępując w zgodzie ze sobą i nie ra­niąc przy tym in­nych, czu­jemy się nap­rawdę wolni... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 19 lutego 2010, 17:59

Są chwi­le kiedy człowiek zas­ta­nawia się czy ma jeszcze pra­wo do szczęścia. Nie chcę się już zas­ta­nawiać. Chciałabym mieć w końcu pewność... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 lutego 2010, 14:46

Życie nau­czyło mnie, żeby wy­buchać płaczem do­piero, kiedy dos­tanę w dru­gi policzek... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 12 lutego 2010, 13:08

Chciałabym, aby mo­tyle, które od­le­ciały z mo­jego brzucha, usiadły na Twoich po­wiekach i po­mogły Ci ot­worzyć oczy, abyś zo­baczył co straciłeś... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 3 lutego 2010, 10:35

Nie da się przes­tać kochać. Jeśli raz po­kocham, będę kochać całe życie, choć nasze dro­gi się ro­zejdą. Z cza­sem będzie to miłość co­raz bar­dziej od­legła, ale to wciąż miłość; głębo­ko na dnie me­go serca... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 lutego 2010, 17:16

Naj­gor­szy głód ja­kiego można doz­nać to głód miłości. Me­tody na niego nie znaj­dziemy w skle­pie spożyw­czym, ale w dru­gim człowieku... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 1 lutego 2010, 12:50
kasia0692

Póki żyję chcę walczyć o życie. Dopóki mogę pójść o własnych siłach- pójdę tam gdzie zechcę...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kasia0692

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność