kasia0692

153 teksty – auto­rem jest ka­sia0692.

Bu­duję swo­je dro­gi z odłamków su­mienia, sta­wiam ko­lej­ne kro­ki sil­ne doświad­cze­niem i kruche od tęsknoty... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2013, 22:42

Nicze­go nie mogę w pełni skończyć, za­pom­nieć. Nies­kończo­ność jest we mnie. Przeszłość... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 czerwca 2013, 22:21

Gdy nauczę się mil­czeć, mój krzyk będzie wyraźniejszy... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 maja 2013, 22:34

Naj­ważniej­sze de­cyz­je za­padają przed lustrem... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 sierpnia 2012, 22:24

Bu­duje­my swo­je dro­gi z odłamków sa­mych siebie... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 27 lipca 2012, 00:03

Trze­ba doj­rzeć, żeby się wzruszać do łez... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 14 marca 2011, 18:58

Dla mężczyz­ny przyszłość to jutro.
Dla ko­biety przyszłość to reszta życia. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 5 marca 2011, 18:12

Ten kto pot­ra­fi wy­wołać u siebie sztuczne łzy, ten umie też kłamać... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 2 grudnia 2010, 19:25

Ufam Mu. Nie ufam tyl­ko tym dziew­czy­nom, pat­rzącym na Niego jak na os­tatnią sztukę su­kien­ki z wyprzedaży... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 28 listopada 2010, 19:12

Prag­nie zo­baczyć w lus­trze swoją po­mar­szczoną twarz, strze­pując z ub­ra­nia Je­go si­wy włos... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 15 października 2010, 22:18
kasia0692

Póki żyję chcę walczyć o życie. Dopóki mogę pójść o własnych siłach- pójdę tam gdzie zechcę...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kasia0692

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność