kasia0692, strona 4

153 teksty – auto­rem jest ka­sia0692.

Na wszys­tkim, na co te­raz pat­rzysz, spoczy­wa miłość. I wszys­tko ocze­kuje miłości... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 24 czerwca 2010, 13:50

By­wa, że na­wet naj­lep­szy ko­zak, w końcu sta­je się zwykłym pantoflem... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 23 czerwca 2010, 00:05

Naj­pierw wy­bieram drogę, do­piero później śro­dek tran­spor­tu. Nig­dy na odwrót... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 21 czerwca 2010, 20:46

Złama­nie niektórych za­sad, łamie także serca... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 20 czerwca 2010, 13:13

Dwuz­naczność w jed­nych us­tach, jest zu­pełnie jed­noznaczne w drugich... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 18 czerwca 2010, 18:16

Wzrok cza­sami podąża tam gdzie kieru­je go ser­ce, nie umysł... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 17 czerwca 2010, 21:46

Im bar­dziej sku­piam się żeby było dob­rze, tym więcej błędów popełniam... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 16 czerwca 2010, 17:33

Nie wiem, gdzie szu­kać po­mocy na tej wys­pie ludzi z bez­na­miętny­mi twarza­mi, udających moich przyjaciół... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 15 czerwca 2010, 18:26

Każde­go dnia rachu­nek do roz­licze­nia z przeszłością sta­je się co­raz dłuższy... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 12 czerwca 2010, 09:41

Mężczyz­nom przy­bywa zmar­szczek, ale nie dojrzałości... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 11 czerwca 2010, 17:28
kasia0692

Póki żyję chcę walczyć o życie. Dopóki mogę pójść o własnych siłach- pójdę tam gdzie zechcę...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kasia0692

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność