kasia0692, teksty ze stycznia 2010 roku

26 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest ka­sia0692.

Wkurzają mnie chwi­le, kiedy nie umiem się do­gadać sa­ma ze sobą... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 31 stycznia 2010, 12:15

Wierzę, że z każde­go naj­mniej­sze­go prob­le­mu, roz­cza­rowa­nia, niepew­ności i cier­pienia, będziemy się kiedyś głośno śmiać... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 30 stycznia 2010, 13:37

Nie boję się śmier­ci, tyl­ko te­go, że być może nie zdążę po­wie­dzieć ko­muś "przepraszam"... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 29 stycznia 2010, 14:59

By­wa cza­sami tak, że chwy­tamy szczęście w dłonie, moc­no je ścis­ka­my, żeby nie uciekło, a ono mi­mo to swo­bod­nie prze­latu­je nam przez pal­ce. Ważne jed­nak, żeby nie dos­tać skur­czu i móc je z nadzieją ot­worzyć z powrotem... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 stycznia 2010, 15:08

Człowiek czu­je się za­gubiony wte­dy, kiedy sam nie wie co jest dla niego dob­re, a co złe... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 stycznia 2010, 17:32

Uwiel­biam chwi­le kiedy, niepos­trzeżenie dla in­nych, po­konu­je włas­ne słabości. Wte­dy mogę się uśmie­chać od ucha do ucha, bo to są mo­je małe zwy­cięstwa w wal­ce o samą siebie... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 stycznia 2010, 21:58

Wiem, że wyg­ra­na sma­kuje naj­le­piej, jeśli po­konasz osobę, która Cię tej gry nauczyła... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 stycznia 2010, 11:10

Jedną z wielu od­mian poczu­cia praw­dzi­wej wol­ności u ko­biety jest to, że może się ob­ja­dać pus­ty­mi ka­loriami bez względu na to czy pójdą jej "w boczki" czy też nie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 stycznia 2010, 13:20

Niektóre prob­le­my nas prze­ras­tają, a my ze strachem pat­rzy­my z dołu, za­miast usunąć im podłoże... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 stycznia 2010, 15:14

Powrót zaw­sze oz­nacza no­wy początek. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 stycznia 2010, 15:48
kasia0692

Póki żyję chcę walczyć o życie. Dopóki mogę pójść o własnych siłach- pójdę tam gdzie zechcę...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kasia0692

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność